Impressum

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Driepas. Zonder schriftelijke toestemming mag u geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen.

Driepas besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Aanvullingen en wijzigingen op de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen kan Driepas niet aansprakelijk worden gesteld.

Driepas kan er niet voor instaan dat de informatie op haar website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Driepas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Driepas.